niedziela, 10 styczeń 2021 14:43

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2020 r. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4 Podjęcie uchwały dtyczącej przyjęcia stanowiska i apelu w sprawie przydzielania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

7. Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.

11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego zawartego z Miastem Czechowice-Dziedzice dotyczącego realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

13. Podjęcie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

15. . Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.963.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w Gminie Bielsko-Biała.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 259/173 obręb Aleksandrowice, położonej przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 września 2020 r. Pana D______ G_____ na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

22. Sprawy różne

23. Zamknięcie obrad