niedziela, 13 grudzień 2020 19:45

XXV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2019/2020

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

6a. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Andrzeja Kucybały

13. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Kazimierza Polaka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Tomasza Szymczyka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pani Szarloty Bindy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziałów w wysokości 18/72 części w nieruchomości oznaczonej jako działka 4315/4 obręb Lipnik.

21. . Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy BielskoBiała położonych przy ul. Ceramicznej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 273/24, 273/27, 300/27 oraz 273/25, 298/4 i 299/2, położonych w Bielsku-Białej przy ulicy Tadeusza Regera, obręb Wapienica.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 205/26 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 4 czerwca 2020 r. Pani Danuty Stawarskiej – Dyrektor Przedszkola Nr 50 w Bielsku-Białej na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.

24a. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi z 25 września 2020 r. Pana D.J.

34. Sprawy różne.

35. Zamknięcie obrad.