środa, 28 październik 2020 21:04

XXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2019.

5.Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

6. Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji epidemiologicznej w mieście.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białe

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/525/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2019 oraz prognozy na lata 2020-2022.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1927/37 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.

27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów.

28.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.

29. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.

30. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku.

31a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej. .

31b. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 marca 2020 r. Pana M___O____ na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. .

33. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją za niezasługującą na uwzględnienie.

34. Sprawy różne.

35. Zamknięcie obrad.