sobota, 17 październik 2020 20:58

XXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Punkt 19. został zdjęty z porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie sprawozdania nr BD.3034.11.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2020 roku.

5.Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 r. informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych..

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielsko-Biała do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy - Karola Franciszka Pollaka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 5/11, 5/15, 5/1 i 5/19, położonych w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino oraz Rudawka, obręb Wapienica.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 913/4 obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kaktusowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zwardońskiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za zasługującą na uwzględnienie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu lub ronda śp. Karola Wojtyły (seniora) za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 czerwca 2020 r. Pana D_____ J_____ na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie braku dbałości o mienie komunalne oraz o stan czystości w mieście.

20. Sprawy różne

21. Zamknięcie obrad.