niedziela, 20 wrzesień 2020 22:38

XXI Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku- Białej. E-moBBility 2020-2035”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

14.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIX/433/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.

23.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej.

29 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej.

32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu. .

35.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/896/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3018/16 o pow. 536 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej - w drodze bezprzetargowej.

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 151/31 obręb Wapienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wilkowice prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko- Biała.

38.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica.

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 496/72 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 833 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 473/43 obręb Żywieckie Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 551/53 obręb Aleksandrowice, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 660/4 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

44.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 734/28 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

45.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 38/7 obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

46.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1882/25 obręb Stare Bielsko, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/35 o pow. 35 m2 obręb Lipnik.

48.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/41 o pow. 2313 m2 obręb Lipnik.

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4055/3 o pow. 297 m2 obręb Lipnik.

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4056/17 o pow. 280 m2 obręb Lipnik.

51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka.

52. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 559/4, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego.

53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Leszczyńskiej.

54. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bielsku-Białej przy pl. Fabrycznym 5, ul. Stefanii Sempołowskiej oraz ul. Rucianej.

55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 125.

56. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego.

57. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 660/299, 660/298, 660/297, 660/303 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wczasowej.

58. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości oznaczonej jako działka 282/16 obręb Olszówka Dolna.

59. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 610/5 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wacława Grodeckiego.

60. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej.

61. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 660/305 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kukułek.

62. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej.

63. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.

64. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2020 r. Pani P______ Ś______ na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 marca 2020 r. Pana D_____ J______ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

67. Sprawy różne.

68. Zakończenie obrad