niedziela, 23 sierpień 2020 13:13

XX. sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji obrad XX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.  1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2020 rok..

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019. Debata nad Raportem.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska- Białej za 2019 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2019".

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12a. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”

12b. Pprojekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II"

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2019 roku.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko- Biała na rok szkolny 2020/2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.

24a. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4, obręb Komorowice Krakowskie, położone w Bielsku-Białej.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m² obręb Komorowice Śląskie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m² obręb Stare Bielsko.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko- Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 367/27, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czwartaków.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 120/18, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zniczowej.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3548/3, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody..

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6/17, obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej. .

34.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 76/9, obręb Dolne Przedmieście 56, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 159/5, obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony trzech lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 551/61, 551/60 oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego.

37.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko- Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej.

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy BielskoBiała, oznaczonej jako działka 6851/7, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej.

39. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu.

40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3.

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko- Biała nieruchomości oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, obręb Lipnik, położonej w rejonie ul. Orchidei w Bielsku-Białej.

43.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko- Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej.

44.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kupieckiej.

45.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 821/40 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szczęśliwej.

46.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej.

47.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej.

48.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.

49.PPodjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia Karty zgłoszenia i dokumentów kandydatki na ławnika.

50. Sprawy różne.

51. Zakończenie obrad