sobota, 20 czerwiec 2020 22:19

XIX Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, 26 maja 2020 r. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

5.Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

6. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2019”.

7. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019”.

8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2020 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

8a. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 25-lecia wizyty Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji dla inicjatywy nadania imienia „3. Pułku Strzelców Podhalańskich” Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

13a. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Handlowego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsku-Białej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego w Bielsku-Białej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Bielsku-Białej.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Bielsku-Białej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej poprzez zmianę jej siedziby.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/213/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 4122/3 o pow. 22 m² obręb Stare Bielsko.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ozn. jako działka 787/35, obręb Mikuszowice Śląskie, położonej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 94/11 i 3439/23, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 345/292 o pow. 837 m² obręb Lipnik.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 486/177 o pow. 259 m² obręb Aleksandrowice.

32a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 4594/35, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Edwarda Dembowskiego, obręb Lipnik. .

33.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów.

34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka.

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków.

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/752/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej.

37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego.

38. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie.

39. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 29 stycznia 2020 r. mieszkańców ulicy Sosnowej 32, 34, 36, 38 na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

40a. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" bez rozpatrzenia.

41. Sprawy różne.

42. Zakończenie obrad