piątek, 22 maj 2020 12:07

XVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

3a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. .

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

5a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)". .

8. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

8a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 obręb Stare Bielsko.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m2 obręb Kamienica.

17. Sprawy różne..

18. Zakończenie obrad