wtorek, 21 kwiecień 2020 19:14

XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Punkty z porządku obrad o numerach: 5, 6, 10, 13, 14, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 36 oraz 38 zostały zdjęte z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.  

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

4a. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2019 rok. .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2019 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białe

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.

26a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.

26b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica.

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m2 obręb Bielsko Miasto.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa własności w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz. w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m2 obręb Lipnik.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej.

39. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb Jaworze na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze.

42. Sprawy różne

43. Zakończenie obrad