poniedziałek, 10 luty 2020 20:22

XV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 XV sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia 2020 r. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2019.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. z działalności za 2019 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania Nr 0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w związku ze złożoną rezygnacją.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”.

14a. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie funkcjonowania placówek przedszkolnych w Bielsku-Białej w lipcu i sierpniu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej..

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024".

23a. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.

23b. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. p>

23c. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 787/35, położonej przy ul. Bystrzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3298/6, położonej przy ul. Zapłocie Małe obręb Stare Bielsko.

28.Sprawy różne.

29. Zakończenie obrad