niedziela, 26 styczeń 2020 18:39

XIV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie raportu z realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020” za lata 2017-2018.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczyrk.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/283/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

12. Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

13. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej (red. Bielskiego Jazzu).

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej. (red. nazwa ulicy: Matyldy Linert)

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. (red. nazwa ronda: Galicyjskie)

16a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

17a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.777.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/248/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała

18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Bielska-Białej do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

22. Podjęcie uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/242 o pow. 63 m2, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 14/15, 14/16, 14/48, 14/49, 14/50 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/484 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/482 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodyna sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.

31.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr NPII.4131.1.739.2019.

33. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycjiTowarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP śp. Jana Olszewskiego za zasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.

34.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa A. i T. S. na dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

34a. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji pani J. R.-P. oraz pana Z. L. o nadanie miejscu publicznemu w Bielsku-Białej (ulica, plac, rondo) imienia pierwszego Premiera III RP śp. Tadeusza Mazowieckiego za zasługującą na uwzględnienie.

35. Sprawy różne.

37. Zakończenie obrad