piątek, 13 grudzień 2019 19:34

XIII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

2a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. .

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2018/2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej  w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok. (część pierwsza)

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok. (część druga)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2019-2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. (część pierwsza)

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2020 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. (część druga)

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielska-Białej jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1300/504, położonej przy ul. Małopolskiej obręb Lipnik.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 168/1, położonej przy ul. Leszczyńskiej obręb Lipnik.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 765/2 o pow. 28 m2, położonej przy ul. Oświęcimskiej obręb Aleksandrowice.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 193/23 o pow. 96 m2, położonej przy ul. Olszówka obręb Mikuszowice Śląskie.

31. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej.

32. Na wniosek Radnego, Pana Janusza Buzka, wniosek został zdjęty z porządku obrad

33. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia Beskidzki Dom dotyczącej nadania nowych nazw ulic w Bielsku-Białej za częściowo zasługującą na uwzględnienie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej (część trzecia)

34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu skargi z dnia 3 kwietnia 2019 r. na działania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

35. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

35a. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej

35b. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

36. Sprawy różne

37. Zakończenie obrad