środa, 13 listopad 2019 16:45

XII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

1a. Złożenie ślubowania przez Radnych

2. Wykład prof. dr hab. n. med. Lecha Polońskiego – Kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pt. „Wpływ smogu na choroby układu krążenia”.

3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

6. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białe

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2018 oraz prognozy na lata 2019-2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

17a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.

17b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.

       Na wniosek Przewodniczącego punkty porządku obrad 18-36 były referowane łącznie a następnie podjęto stosowne uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

                   19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

                   20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z                                        Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

                   21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.

                   22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.

                   23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole                                 Szkół  Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

                  24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Hanny                             Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.

                  25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.

                  26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.

                  27.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w                               Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.

                  28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.

                  29.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

                  30.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.

                  31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

                  32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.

                  33.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej.

                  34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku-Białej w Centrum Kształcenia Zawodowego   w Bielsku-Białej.

                  35.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. „Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”. 

                  36.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

                   

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 

38.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 370/15, położonej przy ul. Pokoju obręb Olszówka Dolna.

39.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek.

40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.

40a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego.

40b. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka.

40c. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej.

40d. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.

40e.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów. .

41. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji dotyczącej uciążliwości związanych z użytkowaniem drogi ekspresowej S52 (według aktualnie obowiązującego nazewnictwa) w rejonie ulic: Braterska, Siostrzana oraz Boczna w Bielsku-Białej oraz o podjęcie działań zmierzających do budowy ekranów akustycznych.

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.

43. Sprawy różne.

44. Zamknięcie obrad.