czwartek, 17 październik 2019 13:18

XI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji z XI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

Punkt 17a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R.na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej.

3. Wręczenie Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu dyplomu Honorowego Obywatela Bielska-Białej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

7. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej..

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie..

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie..

18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.