niedziela, 01 wrzesień 2019 21:37

X sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji X sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

Punkt 4. porządku obrad został przesunięty do punktu 42b, punkty 26 i 27 zostały w drodze głosowania zdjęte z porządku obrad, natomiast punkt 41 przeniosiony do punktu 3a.

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Wykład dr. Jacka Proszyka pt. „Wrzesień 1939 w Bielsku i Białej”

3.Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej.

3a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza. Projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych PiS..

5.Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

6.Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lipca 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzylata lub na czas nieoznaczony w II kwartale 2019 r.

7.Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia lipca 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2019 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

8.Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr DPN-WPOA.500.28.2015.DK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139 Katowice-Zwardoń.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu.

15a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania..

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego..

20.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT wam” w Bielsku-Białej.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi PomocySpołecznej w Bielsku-Białej..

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/152/2019 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej..

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszeniaodpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała..

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 357/9, obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym.

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 44 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 134/1000 cz. w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 858 i dz. 915/2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Komorowickiej 21.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr NPII.4131.1.368.2019..

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 304/17, położonej przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie.

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 155/8, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica..

39.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 661/13 o pow. 70 m2, położonej przy ul. Wczasowej obręb Lipnik.

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 205/89, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego, obręb Lipnik.

40a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 496/138, położonej przy ul. Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie.

40b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/44, położonej przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie Przedmieście.

42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowej

42a. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozparzenia skargi pana P. D. z 2 czerwca 2019 r. na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

42b.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

43. Sprawy różne.

44. Zamknięcie obrad.