czwartek, 20 czerwiec 2019 20:43

IX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji IX Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 roku. 


 

 Na wniosek Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego punkty 27, 28 i 29 zostały zdjęte z porządku obrad IX sesji. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2019 rok.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018. Debata nad Raportem.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2018”.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2018.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

9. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

10. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku.

11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.

12 .Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

13 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

14 .Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2020-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2019 r

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

19.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej - Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. (red. im. Trzeciego Szeregu Solidarności)

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 966 obręb Biała Miasto w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego

31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/64, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 8990 m2 , oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik, położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5, obj. KW BB1B/00005166/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Staszica, obręb Biała Miasto

35. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J______ S_________ na dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej.

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani P_____ Ś______ na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

38.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

39.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za częściowo zasługującą na uwzględnienie.

40.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

40a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A______ J_______ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych.

41.Sprawy różne

42.Zamknięcie obrad