środa, 15 maj 2019 22:07

VIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji VIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Punkt 25. został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad.

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu VII sesji  Rady Miejskiej

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r..

6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”..

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.

13.Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022.

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A..

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 1242.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku- Białej przy ul. Edwarda Dembowskiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r. pana W______ G_____ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r. pani M_______ H______ zawierającej zarzuty na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2018 r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

28.- 57. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Rad Osiedli

58. Sprawy różne

59. Zamknięcie obrad