wtorek, 19 marzec 2019 22:18

VI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis VI sesji Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 19 marca 2019 

 

 Na wniosek Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego punkty 17 i 18 zostały zdjęte z porządku obrad VI sesji. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5.Przyjęcie sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2019.LM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku)..

7. Przyjęcie informacji z dnia 4 marca 2019 r. -"Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku" opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok..

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2018 rok..

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2018 roku..

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku..

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała..

19. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020..

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”..

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

23.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej..

24. Sprawy różne.

25. Zakonczenie obrad.