wtorek, 26 luty 2019 22:17

V Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji V sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 lutego 2019 r.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej

3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2018 r.

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

7. Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r. z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej..

10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej

15. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".

16. Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej, obręb Komorowice Śląskie

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku Pana M______ L_______ na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

28. Sprawy różne

29. Zakończenie obrad.