środa, 23 styczeń 2019 13:45

IV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji obrad Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 22 stycznia 2019 r.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Złożenie ślubowania przez Radnego 

3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

6. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. z działalności za 2018 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.

14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza, obręb 4 GórnePrzedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a.

17.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką.

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T____ N____ na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej..

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.