Regulamin usług Pay-Per-View

I. DEFINICJE

 1. TRANSMISJA - materiał filmowy transmitowany na żywo za pośrednictwem sieci Internet przez Nadawcę, dostępny na stronach internetowych Nadawcy.
 2. NAGRANIE - materiał filmowy, dostępny na stronach internetowych Nadawcy.
 3. USŁUGA PPV - dostęp do transmisji lub nagrania, wymagający wniesienia opłaty za pośrednictwem Operatorów płatności elektronicznych i SMS.
 4. NADAWCA – Sfera Tv Sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Piotra Niedurnego 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000236598, posiadająca REGON 240100230, NIP 6412348454.
 5. DOSTAWCA USŁUGI - podmiot świadczący na rzecz Nadawcy usługę pozwalającą na nadawanie i odbieranie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz usługę hostingu materiałów filmowych.
 6. OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH - Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30- 552) przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790, posiadająca REGON 240770255, NIP 6342661860.
 7. OPERATOR PŁATNOŚCI SMS - Eurokoncept Sp. z 0.0., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270753, posiadająca REGON 120379073, NIP 6762339970.
 8. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi PPV
 9. KOD DOSTĘPU - zestaw znaków w postaci liter i/lub cyfr, przesyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, przez Operatora Płatności Eletktronicznych lub Operatora Płatności SMS, umożliwiający dostęp do Usługi PPV
 10. SESJA - połączenie Użytkownika z Transmisją lub Nagraniem za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych

II. TRANSMISJE I NAGRANIA

 1. Jakość, sposób przeprowadzenia i inne istotne informacje dotyczące zawartości Transmisji lub Nagrania są określone na stronie Nadawcy.
 2. Nadawca realizuje Transmisje i Nagrania z dołożeniem wszelkich starań wynikających z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o sprzęt i dostępną technologię.
 3. Realizacja Transmisji i Nagrania uzależniona jest od dostępności zasilania prądem elektrycznym i dostępności łącza internetowego umożliwiającego emisję transmisji, które to warunki świadczą na rzecz Nadawcy podmioty zewnętrzne na mocy stosownych porozumień.
 4. Dostęp do Transmisji i Nagrań możliwy jest z poziomu takich urządzeń jak komputer, laptop, tablet, smarfton, chyba że w instrukcji na stronie Nadawcy podano inaczej. Urządzenia te muszą posiadać dostęp do Internetu o zalecanej przepustowości 2 mbps (pobieranie) i być wyposażone w przeglądarkę z zainstalowanym plug-inem flash player lub odpowiedni odtwarzacz.

III. USŁUGA PPV

 1. Dostęp do Transmisji i Nagrania wymaga wniesienia opłaty, której wysokość jest każdorazowo określona na stronie Nadawcy.
 2. Przed wniesieniem opłaty zalecane jest sprawdzenie możliwości technicznych i wykonanie testu opisanego w instrukcji Transmisji lub Nagrania na stronie internetowej Nadawcy.
 3. Użytkownik może wnieść opłatę klikając w link znajdujący się na stronie internetowej Nadawcy, przekierowujący do strony internetowej Operatora Płatności Elektronicznych lub wnieść opłatę za pośrednictwem Operatora Płatności SMS, wysyłając wiadomość SMS o treści i na numer wskazany na stronie Nadawcy. Wyboru sposobu płatności dokonuje Użytkownik.
 4. Operator płatności SMS zapewnia obsługę maksymalnie dwóch wiadomości SMS, przesłanych z jednego numeru telefonu w czasie 60 sekund dla wiadomości SMS o wartości netto do 9 PLN. Dla wiadomości SMS o wartości netto powyżej 9 PLN, Operator płatności SMS zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w czasie 20 minut.
 5. Po poprawnym wniesieniu opłaty, Użytkownik otrzymuje Kod dostępu do Usługi PPV na adres e-mail podany w trakcie realizacji płatności elektronicznej (Operator płatności elektronicznych) lub na numer telefonu, w przypadku płatności SMS (operator płatności SMS).
 6. Wniesienie płatności w jednej z dwóch przewidzianych form jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik otrzymuje dostęp do Transmisji lub Nagrania po wprowadzeniu Kodu dostępu w odpowiednio oznaczonym polu na stronie Nadawcy.
 8. Użytkownik otrzymuje dostęp do Transmisji lub Nagrania tylko na:
  • a) tym urządzeniu, na którym wprowadził Kod dostępu
  • b) tylko na tej stronie internetowej Nadawcy, na której wprowadził Kod dostępu.
 9. Użytkownik może stracić dostęp do Transmisji lub Nagrania w przypadku:
  • a) zamknięciu przeglądarki internetowej w urządzeniu
  • b) wyłączeniu urządzenia
  • c) utracie przez urządzenie połączenia internetowego
  • d) przekazaniu Kodu dostępu innemu Użytkownikowi.
 10. Kod dostępu traci ważność jeśli nie zostanie wprowadzony w ciągu 96 godzin od momentu jego nabycia, chyba, że na instrukcja na stronie Nadawcy podano inaczej.
 11. Ryzyko utraty kodu ponosi Użytkownik.

IV. REKLAMACJE

 1. Obsługa reklamacji za wyjątkiem punktu 2 zajmuje się Nadawca, chyba że na stronie Nadawcy podano inaczej.
 2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie Kodu dostępu lub dostarczenie wadliwego Kodu dostępu. W takim przypadku reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do:
  • a) w przypadku płatności elektronicznych do Operatora Płatności Elektronicznych - Dotpay S.A., telefon (12) 688-26-00 lub e-mailem biuro@dotpay.p|
  • b) w przypadku płatności SMS do Operatora Płatności SMS - Eurokoncept Sp. z o.o., telefon (12) 688-26-99 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • c) w przypadku płatności SMS także do własnego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Reklamacje, za zastrzeżeniem punktu 2, należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Nadawcy podany w części I DEFINICJE niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje do Nadawcy należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 48 godzin od wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
 5. Zgłoszenie reklamacji kierowanych do Nadawcy powinno zawierać:
  • a) imię i nazwisko
  • b) adres e-mail
  • c) kod dostępu
  • d) numer telefonu, z którego została dokonana płatność SMS lub w przypadku płatności elektronicznych, nazwę banku, z którego dokonywanego płatności
  • e) opis przedmiotu reklamacji, nazwę Transmisji lub Nagrania, datę i godzinę zaistnienia nieprawidłowości oraz urządzenie, na którym wystąpiły.
 6. Nadawca odpowie na prawidłowo złożone reklamacje w terminie do 30 dni kalendarzowych.
 7. Odpowiedzialność Nadawcy w zakresie problemów z odbiorem Transmisji lub Nagrania objawiających się zacinaniem obrazu i dźwięku lub przerywaniem transmisji, o ile złożona zostanie stosowna reklamacja do Nadawcy i po zbadaniu sprawy zostanie przyjęta, zostaje ograniczona do zwrotu kosztów opłaty za Kod dostępu lub otrzymania jednego darmowego Kodu dostępu do wykorzystania podczas innych Transmisji i Nagrań. Wybór sposobu rekompensaty leży po stronie Użytkownika.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin opublikowany jest w instrukcji Transmisji lub Nagrania dostępnej na stronie Nadawcy.
 3. Użytkownika obowiązuje Regulamin aktualny w chwili dokonywania opłaty za Usługę PPV.