wtorek, 15 marzec 2016 10:48

Transmisja na żywo z XXVII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska

Już w najbliższy czwartek tj. 17 marca 2016 od godziny 13:00 pokażemy dla Państwa obrady z Sesji Rady Miasta Ruda Śląska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Gość sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja nt. prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 11.02.2016 r. do 16.03.2016 r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 (druk nr 43/16).

6.2 w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 (druk nr 44/16). 

6.3 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. 

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 (druk nr 45/16).

6.4 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 

(druk nr 46/16).

6.5 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im.Maksymiliana Chroboka 

w Rudzie Śląskiej (druk nr 48/16).

6.6 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

(druk nr 40/16).

6.7 w sprawie zmiany Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach (druk nr 39/16).

6.8 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.232.2015 z dnia 26 listopada 2015 (druk nr 35/16).

6.9 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ulicy Piotra Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (druk nr 41/16).

6.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej 

przy ul.Wawelskiej 7 (druk nr 42/16).

6.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul.Klary oraz działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul.Solidarności zabudowanych garażami murowanymi 

(druk nr 36/16).

6.12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 308/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Odrodzenia 36 w Chorzowie na rzecz Gminy Chorzów (druk nr 37/16).

6.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie 

w rejonie ulicy Zajęczej (druk nr 47/16).

6.14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska (druk nr 38/16).

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Oświadczenia radnych.

10. Przyjęcie protokołów z sesji. 

11. Sprawy organizacyjne.

12.  Zakończenie sesji.